IzdvojenoLuka Ploče

LUKA PLOČE U 2022. GODINI: Promet preko 5 milijuna tona, u odnosu na 2021. porast od 43%

0

Luka Ploče je izvjestila javnost o poslovanju u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022.

Promet preko luke Ploče u 2022. godini iznosio je 5.567.686 tona robe što je porast od 43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 3.914.085 tona). Strukture tereta je detaljnije prikazana niže:

U strukturi tereta najznačajniji porast je ostvaren prekrcajem ugljena (56%), željezne rude (249%) i šećera (149%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 262.188 tisuće kuna, što je porast od 68% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 156.101 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 445.246 tisuća kuna te je 116% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 205.959 tisuća kuna).

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 595.149 tisuća kuna (2021: 311.912 tisuća kuna). Od toga se 439.282 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2021: 202.503 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 42% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine čemu najviše doprinosi porast struje (116%), goriva (110%) i sirovine i materijala (57%) kao posljedica utjecaja rusko-ukrajinskog sukoba na volatilnost globalnog tržišta.
EBITDA marža bez trgovine za period I-XII iznosi 41% dok je u 2021. godini za isti period iznosila 31%.

Ključni pokazatelji

Ključni pokazatelji su prikazani u tablici niže:

* Sukladno Zakonu o dodatnom porezu na dobit koji je stupio na snagu u prosincu 2022. godine koji se primjenjuje jednokratno prema stopi od 33% za sve porezne obveznike koji su u 2022. godini ostvarili godišnje prihode iznad 300 milijuna kuna. Porezno razdoblje za 2022. godinu u kojemu se plaća dodatni porez na dobit izjednačeno je s poreznim razdobljem poreza na dobit prema propisu o oporezivanju dobiti.

Utjecaj rusko ukrajinske krize na poslovanje Društva
Značajan utjecaj sankcija na Rusiju već je evidentiran na globalnoj razini kroz značajan porast cijena sirovina i na izraženoj volatilnosti tržišta kapitala, što i dalje utječe na globalni lanac opskrbe i na kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz porast troškova, izazovima u ciklusu ponude/potražnje, porast inflacije itd…).

Luka Ploče d.d. ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske institucije te nema financijsku izloženost prema istoj.
Planiran promet ruskog ugljena u 2022. godini iznosio je manje od 2% sveukupnog planiranog prometa. Nije bilo transakcija s ruskom robom u tijeku tekuće godine.

Unatoč tome, Društvo je i dalje ostvarilo ukupan porast prometa u 2022. godini koji je vidljiv u porastu prometa od 43% u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je procijenilo povezane rizike uslijed navedenog kako slijedi:
Porast cijena prijevoza, sirovina i materijala, energije i goriva (u odnosu na prethodnu godinu) što se dalje prenosi na ostale troškove.

Uslijed porasta cijena i logističkih izazova, povećani su zahtjevi dobavljača za avansnim plaćanjem te je isporuka dobara vremenski prolongirana. Efekt istog je da Društvo proaktivno i detaljno mora planirati sredstva za tekuće potrebe i nepredviđene okolnosti, a plaćati iste avansno, što dalje utječe na likvidnost Društva i otvara potrebu za dodatnim financiranjem.

Društvo i Grupa aktivno sudjeluju na tržištu kako bi se što bolje pozicionirali u novonastalim okolnostima.

Potraživanja od kupaca i likvidnost Društva

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 181 milijun kuna što ukazuje na porast od 180% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca 94% se odnosi na nedospjela potraživanja od čega 82% čini neotpremljena roba od trgovine.

Novac i novčani ekvivalenti ukazao je rast za 23% s 112.782 tisuće kuna na dan 31. prosinca 2021. godine, na 138.928 tisuća kuna na kraju četvrtog kvartala 2022. godine. Društvo je vlastita sredstva uložilo u kupnju robe. Volatilnost tržišta je utjecala na porast cijene robe te je isto uzrokovalo veću potrebu za novcem i novčanim ekvivalentima. Društvo je također vlastita sredstva uložilo u kupnju novih osnovnih sredstava u vidu poboljšanja efikasnosti lučkih poslova. Kao rezultat svega navedenog, Društvo se kratkoročno zadužilo tijekom četvrtog kvartala u iznosu od 8,2 milijuna eura.

Društvo i dalje ima zadovoljavajuću likvidnosti koja je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.

Ljudski potencijali

Vidljiv je porast broja zaposlenih s 374 na 395 uspoređujući isto razdoblje tekuće i prethodne godine. Povećan je i trošak zaposlenih za 12% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prometa od 43%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 11.360 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10.500 kuna.