IzdvojenoRegija

STUDIRATE U BiH? Hrvatska priznaje diplome samo sa Sveučilišta u Mostaru

0

Republika Hrvatska izdaje negativno mišljenje o svim visokoškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine osim Sveučilišta u Mostaru, koje je u prethodnom periodu prošlo eksterno vrednovanje od strane AZVO-a, saznaje BUKA.

Kako je pojašenjeno u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH,  ovo je na snazi od jeseni 2022. godine, odnosno početkom provođenja odredbi Zakona o priznavanju.

Donošenjem Zakona o priznavanju u ljeto 2022. godine, Republika Hrvatska je umjesto rješenja o priznavanju, počela izdavati mišljenje koje je neobavezujuće za poslodavce, ali na osnovu njega poslodavac može donijeti odluku o prijemu u radni odnos ili može predstavljati prepreku za ostvarivanje prava iz oblasti radnih odnosa u Republici Hrvatskoj, ako je u mišljenju navedeno da se inostrana kvalifikacija ne može usporediti sa visokoškolskim kvalifikacijama u Republici Hrvatskoj zbog nedostatka sistema osiguranja kvaliteta.

Portal BUKA je krajem januara ove godine kontaktirao je nadležnu instituciju u Republici Hrvatskoj odnosno Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kako bismo dobili pojašnjenje u vezi sa novonastalom situacijom.

Sredinom prošle godine u Hrvatskoj je na snagu stupio novi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji unosi novine u postupke priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa hrvatskom tržištu rada.

“Navedenim Zakonom uređuju se način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u području profesija koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Hrvatskoj te način i postupci priznavanja inozem¬nih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja. Također, njime se utvrđuju i nadležna tijela koja provode postupke vrednovanja i priznavanja, među kojima je i Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje” rečeno je za BUKU u nadležnoj Agenciji

Drugim riječima, stupanjem na snagu ovog zakona, prestala je implementacija upravnog postupka priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u području profesija koje nisu regulisane posebnim propisima te se uvela implementacija neupravnog postupka vrednovanja takvih visokoškolskih kvalifikacija na osnovu kojeg Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske donosi neupravni akt – tzv. mišljenje o inostranoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

A upravo ovakav neupravni akt odnosno Mišljenje Agencije stvorio je nerazumijevanje na relaciji BiH i Hrvatske odnosno Slovenije.

“Mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji pruža informacije o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji u postupku, kao i mišljenje o razini, obujmu i profilu inozemne obrazovne kvalifikacije u odnosu na odgovarajuću kvalifikaciju koja se stječe u Hrvatskoj” navode za BUKU u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

U postupku vrednovanja strane visokoškolske kvalifikacije procjenjuje se izvorni naziv inostrane obrazovne kvalifikacije, nivo obrazovne kvalifikacije te nivo u nacionalnom kvalifikacijskom okviru i kvalifikacijskim okviru europskog prostora visokog obrazovanja (ako je povezivanje provedeno) te, posljedično, s kvalifikacijskim nivoom u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, zatim obrazovni profil, smjer ili druga relevantna informacija, naziv visokog učilišta u kojem je strana obrazovna kvalifikacija stečena, informacije o pravima koje nosilac inostrane obrazovne kvalifikacije ostvaruje u zemlji u kojoj je ona stečena, informacija o tome je li kvalifikacija stečena kroz vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, kroz program obrazovanja odraslih te je li sticanje obrazovne kvalifikacije izvedeno djelimično ili u cjelini na daljinu, zatim kvalitet studijskog programa i visokog učilišta, uključujući podatke o akreditaciji visokog učilišta te ostali podaci o osiguravanju kvalitete u zemlji u kojoj je strana obrazovna kvalifikacija stečena i pripadnosti obrazovnom siste,u države u kojoj je stečena, naziv i trajanje obrazovnog programa koji je podnosilac pohađao, godina upisa u program i godina sticanja kvalifikacije.

“Agencija za znanost i visoko obrazovanje od preuzimanja nadležnosti nad priznavanjem (od 2004. godine), odnosno vrednovanjem (od lipnja 2022. godine) inozemnih visokoškolskih kvalifikacija nije nikada imala obustavu rada na tim postupcima, već redovno, u skladu s važećim nacionalnim propisima, odnosno načelima Lisabonske konvencije provodi vrednovanje svakog zaprimljenoj zahtjeva pojedinačno” stoji u odgovoru Agencije portalu BUKA.