GradIzdvojeno

SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU PLOČA Pola milijuna eura za stipendije, novorođenčad, umirovljenike, božićnice, uskrsnice, donacije..

0

Gradsko vijeće grada Ploča je  na 14. sjednici održanoj 12. prosinca donijelo PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA 2023. GODINU

PRIHODI:

Iz Proračuna Grada Ploča 315.401,00
EU fondovi 176.005,00
Donacija – ATT d.o.o. 6.902,00
Ukupno: 498.308,00

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča utvrđuju se i obuhvaćaju oblici javnih potreba u socijalnoj skrbi, mjere, obujam i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba na području Grada Ploča.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča predviđa se i osigurava:

 • stipendiranje studenata;
 • stipendiranje učenika i studenata sa invaliditetom;
 • pomoć za školovanje djece bez oba roditelja;
 • jednokratne novčane pomoći;
 • pomoć za novorođeno dijete;
 • sufinanciranje prijevoza učenika;
 • sufinanciranje nabave školskih pribora;
 • sufinanciranje priključaka struje i vode – branitelji;
 • sufinanciranje utroška vode i odvoza kućnog otpada;
 • naknada za troškove stanovanja;
 • naknada za troškove električne energije;
 • uskrsnica i božićnica za umirovljenike i nezaposlene osobe;
 • sufinanciranje smještaja u Dječjem vrtiću;
 • sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje;
 • naknada troškova ogrjeva;
 • prijevoz osoba s posebnim potrebama;
 • donacija Crvenom križu;
 • donacija HGSS-u;
 • javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva;
 • javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a;
 • javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice;
 • projekt „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“
 • program zapošljavanja žena “ZAŽELI danas za bolje sutra III”;
 • projekt “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”;
 • projekt „ECO & BLUE STEM“
 • subvencioniranje participacije u cijeni usluga Dječjeg vrtića;

Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija kojeg je donio Grad Ploče pobliže su određeni opći uvjeti, dodatni uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija Grada Ploča studentima s prebivalištem na području Grada Ploča. Istim su predviđene četiri vrste stipendija: Stipendija za opći uspjeh, Stipendija prema socijalno-materijalnom statusu, Stipendija za deficitarna zanimanja i Sportska stipendija, a dodjeljuju se na temelju bodova ostvarenih prema jednom od sljedećih kriterija, ovisno o vrsti stipendije: Opći uspjeh studenta tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili studija, Socijalno-materijalni status studenta, Sportski uspjeh studenta.

Ukupno planirani iznos za stipendije u 2023. godini je 34.774,00 eura, od kojih je 27.872,00 eura iz Proračuna Grad Ploča, a 6.902,00 eura je donacija ATT d.o.o.

Pravilnikom o dodjeli stipendija učenicima i studentima s invaliditetom će se dodjeljivati stipendije osobama s invaliditetom, a za što jer Proračunom Grada Ploča za 2023. godinu planiran iznos od 4.645,00 eura.

Pomoć za školovanje djece bez oba roditelja planirana je u iznosu od 1.115,00 eura.

Posebno ugroženim kategorijama stanovništva gradonačelnik Grada Ploča na njihov zahtjev može dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć. Uvjet prema kojem netko može postati korisnik ovog prava pobliže je određen Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča. Predviđeni iznos za 2023. godinu je 13.272,00 eura.

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča roditelji djeteta rođenog u tekućoj godini, pod uvjetom da dijete i jedan roditelj imaju prebivalište na području Grada Ploča, imaju pravo na pomoć, a koji iznos određuje gradonačelnik posebnim zaključkom. Za ovu svrhu u 2023. godini namijenjeno je 46.453,00 eura.

Učenici s područja Grada Ploča koji pohađaju srednje škole izvan područja Grada Ploča ostvaruju pravo na subvencioniranje javnog prijevoza. U 2023. godini je za prijevoz učenika predviđen iznos od 13.272,00 eura.

Učenici osnovnih škola čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Ploča ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave školske opreme. Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme uredit će se posebnom odlukom koju će donijeti gradonačelnik. Za ovu svrhu u 2023. godini namijenjeno je 23.890,00 eura.

U 2023. godini ovim Programom i proračunom Grada Ploča predviđen je iznos od 1.327,00 eura za sufinanciranje priključka struje i vode za hrvatske branitelje, a obveza proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Grad Ploče sufinancira plaćanje utroška vode od 5 do 12 kubika ovisno o broju članova kućanstva i odvoz kućnog otpada u punom iznosu za određene kategorije stanovništva slabijeg imovnog stanja. Uvjeti i kriteriji sadržani su u Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča. Planirani iznos za 2023. godinu je 9.954,00 eura.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi obveza je jedinice lokalne uprave i samouprave da svojim aktima predvide način i kriterije za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim osobama, a što je pobliže razrađeno Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča. Za ovu svrhu ovim Programom planirano je 5.043,00 eura.

Zakonska obveza jedinica lokalne uprave i samouprave je i sufinanciranje troškova električne energije kao dijela troškova stanovanja. Pravo na ovu naknadu kao i uvjeti kako se ono ostvaruje razrađeni su u Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča. U 2023. godini planirani iznos je 1.327,00 eura.

Temeljem javnih poziva za dodjelu novčane potpore (božićnice i uskrsnice) umirovljenicima i nezaposlenima s prebivalištem na području Grada Ploča te temeljem odluke Gradonačelnika o dodjeli novčane potpore (božićnice i uskrsnice) korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalu skrb Ploče, za 2023. godinu predviđen je iznos od 46.453,00 eura.

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grad Ploče će sufinancirati boravak u Dječjem vrtiću u drugoj jedinici lokalne uprave djeci koja imaju prebivalište na području Grada Ploča, a nije im omogućen boravak u Dječjem vrtiću Ploče predviđeno je 133,00 eura.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Ploča bračni ili izvanbračni parovi s prebivalištem na području Grada Ploča moći će ostvariti pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje. Predviđeni iznos u Proračunu Grada Ploča za 2023. godinu je 13.272,00 eura.

Za prijevoz osoba s posebnim potrebama predviđen je iznos od 6.238,00 eura.

Ovim Programom i proračunom Grada predviđen je iznos od 21.236,00 eura za financiranje Gradskog društva Crvenog križa. Ova obveza proizlazi iz Zakona o Hrvatskom crvenom križu, a financiraju se djelatnosti koje su tim zakonom i predviđene.

Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano je redovito sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja za što je u Proračunu Grada Ploča planiran iznos od 1.327,00.

Za Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu je u Proračunu Grada Ploča planiran iznos od 21.236,00 eura.

Za Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a za 2023. godinu je u Proračunu Grada Ploča planiran iznos od 9.291,00 eura.

Za Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice za 2023. godinu je u Proračunu Grada Ploča planiran iznos od 7.963,00 eura.

Projekt “Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja”, koji je u cijelosti financiran iz EU fondova, planiran je iznos od 22.829,00 eura.

Programom zapošljavanja žena “ZAŽELI danas za bolje sutra III”, koji je u cijelosti financiran iz EU fondova, planiran je iznos od 124.243,00 eura.

Projekt “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”, koji je u cijelosti financiran iz EU fondova, planiran je iznos od 26.810,00 eura.

Projekt ” ECO & BLUE STEM “, koji je u cijelosti financiran iz EU fondova, planiran je iznos od 2.123,00 eura

Za subvencioniranje participacije u cijeni usluga Dječjeg vrtića planiran je iznos od 33.180,00 eura, a o istom se odlučuje u upravom postupku na zahtjev korisnika, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča.

1. Stipendiranje studenata 34.774,00
2. Stipendiranje učenika i studenata s invaliditetom 4.645,00
3. Pomoć za školovanje djece bez oba roditelja 1.115,00
4. Jednokratne novčane pomoći 13.272,00
5. Pomoć za novorođeno dijete 46.453,00
6. Sufinanciranje prijevoza učenika 13.272,00
7. Sufinanciranje nabave školske opreme 23.890,00
8. Sufinanciranje priključaka struje i vode – branitelji 1.327,00
9. Sufinanciranje utroška vode i odvoza kućnog otpada 9.954,00
10. Naknada za troškove stanovanja 5.043,00
11. Naknada za troškove električne energije 1.327,00
12. Uskrsnica i božićnica za umirovljenike i nezaposlene osobe 46.453,00
13. Sufinanciranje smještaja u Dječjem vrtiću 133,00
14. Sufinanciranje troškova postupka medicinski pomognute oplodnje 13.272,00
15. Prijevoz osoba s posebnim potrebama 6.238,00
16. Crveni križ 21.236,00
17. HGSS 1.327,00
18. Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva 21.236,00
19. Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a 9.291,00
20. Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice 7.963,00
21. Projekt “Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja” 22.829,00
22. Program zapošljavanja žena “ZAŽELI danas za bolje sutra III” 124.243,00
23. Projekt „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima“ 26.810,00
24. Projekt ” ECO & BLUE STEM ” 2.123,00
25. Subvencioniranje participacije u cijeni usluga Dječjeg vrtića 33.180,00

UKUPNO 498.308,00

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.