Zabava i kultura

PUČKOM 150, KNJIŽNICI 90 Grad Ploče za Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini izdvaja 325 tisuća eura

0

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 12. prosinca 2022. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA 2023. GODINU

Javne potrebe Grada Ploča za 2023. godinu obuhvaćaju programe, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Ploče, a koje se ovim Programom utvrde kao javne potrebe.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Služba za opće poslove Grada Ploča provela je postupak prikupljanja i ocjene programa udruga i ustanova koje se bave kulturom, pa je posebna pažnja data konkretnim programima koji su ocijenjeni kao vrijedni za kulturnu sredinu Grada Ploča.

U Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu uvrstit će se:

1. redovna djelatnost i programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Ploče,
2. programi od posebnog značenja za Grad Ploče,
3. programska djelatnost udruga i ostalih korisnika,

Kulturna politika zasniva se na programima ustanova kulture u vlasništvu Grada Ploča te na djelatnostima udruga građana u kulturi.

Financijska sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu Grada Ploča za 2023. godinu. Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2023. godinu iznose 325.536,00 eura.