GradIzdvojeno

KAMERE U PLOČAMA Koje su lokacije, šta se smije snimati, tko ima pristup snimkama, koliko se čuvaju?

0

Tragom nedavnih opetovanih uništavanja javne imovine od strane nepoznatih pojedinaca, a nakon niza komentara građana o nužnosti uvođenja video nadzora u gradu, ispitali smo kakva je točno situacija s postavljenim kamerama u Pločama, koje su lokacije i pravila.

Tako smo došli do sljedećeg odgovora:

Sustav videonadzora provodi se isključivo u svrhu:

  1. smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koji se nađu u pro­storima voditelja obrade, a osobito kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i ostalih prostora, te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih ljudi riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i slično,
  2. zaštite života i zdravlja ljudi i imovine na javnim mjestima, s ciljem smanjenja izloženosti ljudi i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, ostećenja, uništenja, uspostavljanja javnog reda i mira i slično.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i oprav­dana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo:

  • ako je propisano zakonom,
  • ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili
  • radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima prikupljenim putem video­ nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga, temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, o kojem se pristupu vodi posebna evidencija.

Odgovonim osobama voditelja obrade podataka u svezi korištenja sustava videonadzora Grada Ploča imenovani su

  • Damir Živković, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča,
  • Stanko Matić, upravni referent – komunal­no/prometni redar,
  • Zoran Bubičić, upravni referent – komunalno/prometni redar

Odgovorne osobe voditelja obrade podataka obvezne su pridrižvati se odredbi važećeg Pravilnika o korištenju sustava videonadzora Grada Ploča, odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske i podzakonskih akata koji uređuju provedbu  Uredbe ili se odnose na osobne podatke.

Snimke dobivene putem videonadzora se sukla­dno zakonu mogu čuvati najviše 6 mjeseci.