Politika i gospodarstvo

Javni natječaj za osam radnih mjesta u više ustrojstvenih jedinica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske

0

Radi se o javnom natječaju za osam radnih mjesta u više ustrojstvenih jedinica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske

Foto: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika na neodređeno vrijeme u  Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku

1. SLUŽBA ZA GRANICU

     administrativni tajnik – vježbenik – 1  izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

2. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
    ODJEL ZA TEHNIKU

     policijski tehničar – vozač –  vježbenik- 1  izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, srednja strukovna škola

3.  SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STRANACA,
     ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE

     upravni referent – vježbenik – 2  izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

4. SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STRANACA,
     ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE

     upravni referent – vježbenik – 2  izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

5. POSTAJA POMORSKE POLICIJE DUBROVNIK

        administrativni referent za evidencije  – vježbenik – 1  izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

6. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GRUDA

 upravni referent – vježbenik – 1  izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zaklona o državnim službenicima.

U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti  punoljetne osobe oba spola.

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/   objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s  objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije dana određenog  za testiranje i razgovor.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.  životopis,
2.  presliku svjedodžbe (o završnom radu, maturi)
(Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
3.  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku
i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža
osiguranja (e-radna knjižica)
4. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Izabrani  kandidat/kinja  bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13.
s naznakom “za javni natječaj – vježbenici”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službi izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Obrazac prijave na javni natječaj
Prilog javnom natječaju